प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिँदैन : आयोग

206
  •  
  •  
  •  

k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf;Fu z'qmaf/ l;+xb/af/l:yt k|wfgdGqL sfof{nodf k|d'v lgjf{rg cfo'Qm 8f cof]wLk|;fb ofbjnufot cGo  cfo'Qmx?n] e]63f6 ub} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

काठमाडौं, ३२ साउन (ओएनएस) : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावबारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसंग छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र आयोगका पदाधिकारीहरुबीच बुधबार भएको छलफलमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव र असम्भव तथा आवश्यक कानुनको विषयमा कुराकानी भएको जनाएको छ ।

दोस्रो पटक बुधबार भएको उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोग पदाधिकारीहरुलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सम्भव भए–नभएको जिज्ञासा राखेका छन् ।

जवाफमा आयोगका पदाधिकारीहरुले निर्वाचनको लागि समय कम हुँदै गएको, आवश्यक ऐन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भन्दै दुईवटै निर्वाचन सञ्चालन गर्न कठिन हुने जानकारी गराए ।


  •  
  •  
  •